Pyhä Henki 

ROOM8:1-16 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. 
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. 
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. 
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. 
15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!” 
16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. 

MUTTA TE ETTE OLE LIHAN VALLASSA, VAAN HENGEN, JOS KERRAN JUMALAN HENKI TEISSÄ ASUU…MUTTA JOLLA EI OLE KRISTUKSEN HENKEÄ, SE EI OLE HÄNEN OMANSA…ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS ONKO PYHÄ HENKI, JUMALAN HENKI, KRISTUKSEN HENKI MEISSÄ…JOS EI OLE , ME EMME VOI PELASTUA…JOLLA EI PYHÄÄ HENKEÄ OLE, SE EI OLE HÄNEN OMANSA…TODELLA SELKEÄ SANOMA…EI PYHÄÄ HENKEÄ, EI PELASTUSTA, EI IANKAIKKISTA ELÄMÄÄ…MUTTA KUN KRISTUS ASUU MEISSÄ PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA, ME OLEMME PELASTUKSESSA…HENKI ITSE TODISTAA MEIDÄN HENKEMME KANSSA, ETTÄ ME OLEMME JUMALAN LAPSIA…MEILLÄ ON SISÄINEN VARMUUS JA LEPO JA RAUHA PELASTUKSEN SUHTEEN…MITEN SITTEN VOIMME SAADA PYHÄN HENGEN? MITEN VOIMME TULLA USKOON? 

APT5:25-42 

Niin tuli joku ja kertoi heille: ”Katso, ne miehet, jotka te panitte vankilaan, seisovat pyhäkössä ja opettavat kansaa”. 
26 Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijain kanssa ja nouti heidät; ei kuitenkaan väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi. 
27 Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen. Ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä 
28 ja sanoi: ”Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen; ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren”. 
29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. 
30 Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. 
31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta. 
32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.” 
33 Kun he sen kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he tahtoivat tappaa heidät. 
34 Mutta neuvostossa nousi eräs fariseus, nimeltä Gamaliel, lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa, ja hän käski viedä miehet vähäksi aikaa ulos. 
35 Sitten hän sanoi neuvostolle: ”Israelin miehet, kavahtakaa, mitä aiotte tehdä näille miehille. 
36 Sillä ennen näitä päiviä nousi Teudas, sanoen jokin olevansa, ja häneen liittyi noin neljäsataa miestä; hänet tapettiin, ja kaikki, jotka olivat häneen suostuneet, hajotettiin, ja he joutuivat häviöön. 
37 Hänen jälkeensä nousi Juudas, galilealainen, verollepanon päivinä ja vietteli kansaa luopumaan puolellensa; hänkin hukkui, ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, hajotettiin. 
38 Ja nyt minä sanon teille: pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla; sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa; 
39 mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan.” 
40 Niin he noudattivat hänen neuvoansa. Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. 
41 Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. 
42 Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. 

NIIN MYÖS PYHÄ HENKI, JONKA JUMALA ON ANTANUT NIILLE, JOTKA HÄNTÄ TOTTELEVAT…EIVÄTKÄ HE LAKANNEET, VAAN OPETTIVAT JOKA PÄIVÄ PYHÄKÖSSÄ JA KODEISSA JA JULISTIVAT EVANKELIUMIA KRISTUKSESTA JEESUKSESTA…JUMALA ANTAA PYHÄN HENKENSÄ NIILLE JOTKA HÄNTÄ TOTTELEVAT…NO MITÄ TÄMÄ TOTTELEMINEN ON? 

APT36:41 

Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.” 
37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” 
38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” 
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”. 
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. 

TEHKÄÄ PARANNUS(MUUTTUKAA MIELELTÄNNE, OLKAA JUMALAN KANSSA SAMAA MIELTÄ) JA OTTAKOON KUKIN TEISTÄ KASTEEN JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMEEN SYNTIENNE ANTEEKSISAAMISEKSI, NIIN TE SAATTE PYHÄN HENGEN LAHJAN…TÄMÄN VERRAN TOTTELEMISTA VAADITAAN JOTTA VOI SAADA PYHÄN HENGEN, JOTTA VOI PELASTUA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN JA VÄLTTÄÄ IANKAIKKISEN VAIVAN PAIKAN, HELVETIN… 

APT18 

Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa. 
25 Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. 
26 Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagoogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. 
27 Ja kun hän tahtoi mennä Akaiaan, niin veljet kehoittivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille. 
28 Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. 

APT19:1-6 

Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. 
2 Ja hän sanoi heille: ”Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?” Niin he sanoivat hänelle: ”Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan”. 
3 Ja hän sanoi: ”Millä kasteella te sitten olette kastetut?” He vastasivat: ”Johanneksen kasteella”. 
4 Niin Paavali sanoi: ”Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen”. 
5 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. 
6 Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. 

TÄSSÄ OPETUSLAPSET OLIVAT SAANEET APOLLOKSELTA HIUKAN VAILLINAISTA TIETOA PELASTUKSEN TIESTÄ…PAAVALI HIUKAN KORJAILI JA TARKENSI HERRAN TIEN EFESON OPETUSLAPSILLE…SEN KUULTUAAN HE OTTIVAT KASTEEN HERRAN JEESUKSEN NIMEEN…JA HE SITTEN SAIVAT PYHÄN HENGEN , VOIKO SANOA TÄYTEYDEN…KASTEASIA MONASTI IKÄÄNKUIN LAKAISTAAN MATON ALLE, IKÄÄNKUIN SILLÄ EI OLISI MITÄÄN ARVOA…MUTTA MONISTA RAAMATUN KOHDISTA ME HUOMATAAN ETTÄ KASTEKYSYMYS KUULUI KUMMINKIN  EVANKELIUMIN JULISTUKSEEN…ENSIN USKO, SITTEN VETEEN… 

APT16:14-34 

Ja eräs Lyydia niminen purppuranmyyjä Tyatiran kaupungista, jumalaapelkääväinen nainen, oli kuulemassa; ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. 
15 Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen: ”Jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä”. Ja hän vaati meitä. 
16 Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. 
17 Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: ”Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien”. 
18 Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: ”Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä”. Ja se lähti sillä hetkellä. 
19 Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Silaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. 
20 Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen he sanoivat: ”Nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa; he ovat juutalaisia 
21 ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia”. 
22 Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. 
23 Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. 
24 Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. 
25 Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä. 
26 Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat. 
27 Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä, luullen vankien karanneen. 
28 Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen: ”Älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä”. 
29 Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Silaan eteen. 
30 Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: ”Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?” 
31 Niin he sanoivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi”. 
32 Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. 
33 Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. 
34 Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. 

USKO HERRAAN JEESUKSEEN, NIIN SINÄ PELASTUT, NIIN MYÖS SINUN PERHEKUNTASI…JA HÄNET JA KAIKKI HÄNEN OMAISENSA KASTETTIIN KOHTA…ENSIN EVANKELIUMIN JULISTUS JOTA SEURAA USKOONTULO, JONKA JOHDOSTA MENNÄÄN KASTEELLE…TODELLA YKSINKERTAISTA…MUTTA NYKYAIKANA RUVETAAN NÄITÄ YKSINKERTAISIA ASIOITA KÄÄNTÄMÄÄN YLÖSALAISIN…KIRKKO OPETTAA ETTÄ USKO JA PELASTUS ELI UUDESTISYNTYMINEN YMS SAADAAN LAPSIKASTEESSA…RAAMATTU TAASSEN OPETTAA ETTÄ ENSIN PARANNUSTA TEHDEN JEESUKSEN LUOKSE JONKA JOHDOSTA MENNÄÄN KASTEELLE…ELI ENSIN PITÄÄ TULLA JEESUKSEEN USKOVAKSI PARANNUSTA TEHDEN…TÄYTYY USKOA EVANKELIUMIN ILOSANOMA… 

1KOR15:1-4 

Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte 
2 ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. 
3 Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, 
4 ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, 

APT13:38-39 

Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus 
39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. 

ENSIN USKO, SITTEN KASTEELLE SEN JOHDOSTA KUN ON SAANUT TULLA JEESUKSEEN USKOVAKSI…ELI KASTE EI OLE MIKÄÄN AUTUUTTAJA VAAN JEESUS KRISTUS..JA JUMALAN HENKI, JEESUKSEN HENKI, PYHÄ HENKI ON TÄSSÄ KAIKESSA IKÄÄNKUIN ALKUUNPANIJANA… 

JOH16:7-15 

Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. 
8 Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: 
9 synnin, koska he eivät usko minuun; 
10 vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; 
11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. 
12 Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. 
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. 
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. 
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. 

PYHÄ HENKI ANTAA SYNNINTUNNON, NÄYTTÄÄ TODEKSI MEILLE JEESUKSEN UHRIN, TEKEE MEILLE TIETTÄVÄKSI ETTÄ ON IANKAIKKINEN KADOTUS…PYHÄ HENKI AVAA MEILLE SANAANSA…ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ PYHÄ HENKI ON JUMALAN HENKI JA MYÖS JEESUKSEN HENKI…JUMALA VETÄÄ MEITÄ PELASTUKSEEN…HÄN TOIMII PYHÄN HENGEN KAUTTA, JEESUS TOIMII PYHÄN HENGEN KAUTTA…ELI KUN JUMALA TOIMII, JEESUS TOIMII, HE TEKEVÄT SEN PYHÄN HENGEN VÄLITYKSELLÄ…JA PYHÄ HENKI MYÖS SINETÖI MEIDÄT OMIKSEEN… 

EF1:13-14 

Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, 
14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi-hänen kirkkautensa kiitokseksi. 

ELI ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS ONKO MEISSÄ JUMALAN HENKI , JEESUKSEN HENKI, PYHÄ HENKI…KUN ME TULEMME USKOON, PYHÄ HENKI TULEE MEIHIN…JA ON TÄRKEÄÄ SEN JÄLKEEN OLLA TÄYNNÄ PYHÄÄ HENKEÄ…VAELTAA PYHÄN HENGEN JOHDOSSA… 

ROOM8:12-14 

Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. 
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. 
 

 
JA ILMAN PYHÄÄ HENKEÄ EI OLE PYHITYSTÄ EIKÄ HENGEN HEDELMÄÄ… 

HEBR12:14 

Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 

KOL3:1-5 

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; 
4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. 
5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, 

ROOM8:13 

Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 

GAL5:16-25 

Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. 
18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. 
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 
23 Sellaista vastaan ei ole laki. 
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. 
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. 

JOS ME HENGESSÄ ELÄMME, NIIN MYÖS HENGESSÄ VAELTAKAAMME…KUN OLEMME TULLEET USKOON, PYHÄ HENKI ON TULLUT MEIHIN ASUMAAN…JA MEIDÄN TULEE MYÖS SEN JÄLKEEN PYRKIÄ JUMALAN TAHDON TEKEMISEEN PYHÄN HENGEN AVULLA, TOISIN SANOEN MEIDÄN TULEE VAELTAA HENGESSÄ KUN OLEMME USKOON TULLEET…JA JOS VAELLAMME JUMALAN TAHDON VASTAISESTI, PYHÄ HENKI MEISSÄ MUREHTII… 

EF4:17-32 

Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, 
18 nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, 
19 ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. 
20 Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, 
21 jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: 
22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, 
23 ja uudistua mielenne hengeltä 
24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. 
25 Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. 
26 ”Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö.” Älkää antako auringon laskea vihanne yli, 
27 Älkääkä antako perkeleelle sijaa. 
28 Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. 
29 Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. 
30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. 
31 Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. 
32 Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. 

JOS TEEMME VÄÄRIN, JUMALAN HENKI MEISSÄ MUREHTII…MUTTA MEILLÄ ON SE ARMO ETTÄ SAAMME TEHDÄ PARANNUSTA…ON TÄRKEÄÄ ELÄÄ ALATI PARANNUSTA TEHDEN…ME HUOMAAMME MITEN PALJON ME TARVITSEMME JUMALAN PYHÄN HENGEN APUA KAIKKEEN VAELLUKSEEN…SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN KUN HERRA ON ANTANUT MEILLE HENKENSÄ AVUKSI VAELLUKSEEN…JEESUS EI OLE JÄTTÄNYT MEITÄ YKSIN, VAAN ON ANTANUT MEILLE TOISEN PUOLUSTAN, PYHÄN HENGEN…SAAMME OLLA TÄSTÄ NIIN KIITOLLISET…SAAMME OLLA TURVALLISIN JA ILOISIN MIELIN…HERRA EI OLE JÄTTÄNYT MEITÄ YKSIN, OMISSA VOIMISSA VAELTAMAAN…VAAN HÄN ON ANTANUT MEILLE OMAN HENKENSÄ, PYHÄN HENGEN JOKA MEITÄ KAIKESSA AUTTAA…HERRA EI OLE IKÄÄNKUIN KITSASTELLUT AVUSSAAN, VAAN MEILLÄ ON KAIKKI MITÄ ME VAELLUKSEEMME TARVITAAN KUN PYHÄ HENKI ON MEIDÄN KANSSAMME…MUISTETAAN RUOKKIA ITSEÄMME PALJON JUMALAN SANALLA NIIN PYHÄ HENKI VOI SIELTÄ AMMENTAA JA MUISTUTTAA JA RAVITA MEITÄ…ARMOSTA,AAMEN 

JOH3:33-34 

Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. 
34 Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla. 

LUUK11:9-13 

Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 
10 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 
11 Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, 
12 taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? 
13 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!” 
 

JOH14:12-27 

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, 
13 ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 
14 Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. 
15 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. 
16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 
17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. 
18 En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. 
19 Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. 
20 Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. 
21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.” 
22 Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: ”Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?” 
23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. 
24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. 
25 Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. 
26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 
27 Rauhan minä jätän teille: minun rauhani-sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.