Hengellinen kurinalaisuus…

HENGELLINEN KURINALAISUUS…

1TIM4:7-16

Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. 8. Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen. 9. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. 10. Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. 11. Tätä käske ja opeta. 12. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. 13. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. 14. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. 15. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. 16. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat.

ROOM12:11

Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa.

HARJOITA ITSEÄSI JUMALISUUTEEN…JA HARRASTA NÄITÄ,ELÄ NÄISSÄ,ETTÄ EDISTYMISESI OLISI KAIKKIEN NÄHTÄVISSÄ…JA VIELÄ:ÄLKÄÄ HARRASTUKSESSANNE OLKO VELTOT…SIINÄ PALJON MIELENKIINTOISIA KOHTIA…KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI,NIIN JUMALA RUPEAA OPETTAMAAN MEILLE HENGELLISTÄ KURINALAISUUTTA…JUMALAN PYHÄ HENKI RUPEAA TYÖSTÄMÄÄN MEIDÄN ELINTAPOJA JA TOTTUMUKSIA…JUMALAN PYHÄ HENKI RUPEAA OPETTAMAAN MEITÄ OIKEALLA TAVALLA HARJOITTAMAAN HENGELLISIÄ ASIOITA…PYHÄ HENKI RUPEAA MONELLA TAPAA MEITÄ OPASTAMAAN JA VAIKUTTAMAAN MEISSÄ HENGELLISTÄ KURINALAISUUTTA…PYHÄ HENKI JOHDATTAA MEIDÄN ELÄMÄN OLOSUHTEET PARHAALLA KATSOMALLAAN TAVALLA…TOISIN SANOEN,USKOVAN ELÄMÄSSÄ EI OLE SATTUMIA!

DAN1LUKU

Joojakimin, Juudan kuninkaan, kolmantena hallitusvuotena tuli Nebukadnessar, Baabelin kuningas, Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä. 2. Ja Herra antoi hänen käsiinsä Joojakimin, Juudan kuninkaan, sekä osan Jumalan huoneen astioita, ja hän vei ne Sinearin maahan, jumalansa huoneeseen. Ja hän vei astiat jumalansa aarrekammioon. 3. Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä, 4. nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä ja jotka olivat kaunismuotoisia, jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat terävä-älyisiä ja hyväoppisia ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa; heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä. 5. Ja kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava kolme vuotta, ja niiden kuluttua heidän tuli astua kuninkaan palvelukseen. 6. Heidän joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja. 7. Ja hoviherrain päällikkö pani heille nimet: Danielille hän pani nimen Beltsassar, Hananjalle nimen Sadrak, Miisaelille nimen Meesak ja Asarjalle nimen Abednego. 8. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. 9. Ja Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherrain päällikön edessä. 10. Mutta hoviherrain päällikkö sanoi Danielille: ”Minä pelkään, että jos herrani, kuningas, joka on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, huomaa teidän kasvonne laihemmiksi kuin muiden ikäistenne nuorukaisten, niin te saatatte minun pääni vaaraan kuninkaan edessä”. 11. Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa: 12. ”Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. 13. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset.” 14. Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää. 15. Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa. 16. Ja niin katsastaja jätti pois heille määrätyn ruuan ja heidän juotavansa viinin ja antoi heille vihannesruokaa. 17. Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden; ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet. 18. Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden jälkeen kuningas oli käskenyt tuoda heidät esiin, niin hoviherrain päällikkö toi heidät Nebukadnessarin eteen. 19. Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat kuninkaan palvelijoiksi. 20. Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan oli. 21. Ja Daniel oli siellä kuningas Kooreksen ensimmäiseen vuoteen asti.

 

DAN6:10

Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin hän ennenkin oli tehnyt.

Dan9:1-3

Daarejaveksen, Ahasveroksen pojan, ensimmäisenä hallitusvuotena, hänen, joka oli meedialaista sukua ja oli tullut kaldealaisten valtakunnan kuninkaaksi – 2. hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan, minä, Daniel, kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina seitsemänkymmentä vuotta. 3. Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa.

DANIEL JA JUUTALAISET NUORUKAISET OLIVAT JOUTUNEET PAKKOSIIRTOLAISUUTEEN BAABELIIN…TÄMÄ OLI TAPAHTUNUT JUMALAN SALLIMUKSESTA…USKOVAN ELÄMÄSSÄ EI OLE SATTUMIA! MUTTA DANIEL JA YSTÄVÄT PÄRJÄSIVÄT PAKKOSIIRTOLAISUUDESSA TODELLA HYVIN! MIKSI NÄIN? HERRA OLI HEIDÄN KANSSAAN! JA DANIELILLA JA NÄILLÄ NUORUKAISILLA OLI HENGELLISTÄ KURINALAISUUTTA…HE EIVÄT SUOSTUNEET SYÖMÄÄN EIKÄ JUOMAAN KUNINKAAN PÖYDÄSTÄ…HE EI HALUNNUT SAASTUTTAA ITSEÄNSÄ…JA DANIELISTA LISÄKSI SANOTTIIN ETTÄ HÄN LANKESI KOLMENA HETKENÄ PÄIVÄSSÄ POLVILLENSA,RUKOILI JA KIITTI JUMALAANSA,AIVAN NIIN KUIN HÄN ENNENKIN OLI TEHNYT! DANIELILLA JA KUMPPANEILLA OLI HENGELLISTÄ KURINALAISUUTTA! HE HARJOITTIVAT ITSEÄÄN JUMALISUUTEEN! HE OLIVAT HENGESSÄ PALAVIA! HE PALVELIVAT HERRAA TEOSSA JA TOTUUDESSA! SANA SANOO:

SANAL24:10

Jos olet ollut veltto, joutuu ahtaana aikana voimasi ahtaalle.

PS102:5

Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin ruoho, sillä minä unhotan syödä leipääni.

ROOM12:11

Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa.

DANIEL JA NUORUKAISET OLIVAT HARJOITTANEET ITSEÄÄN JUMALISUUTEEN! HEILLÄ OLI HENGELLISTÄ KURINALAISUUTTA! HE RUKOILIVAT JA DANIELISTA MAINITAAN ETTÄ HÄN PAASTOSI JA TUTKI KIRJOITUKSIA! JA NIIN TODENNÄKÖISESTI NUORUKAISET MYÖS! JOS OLET OLLUT VELTTO,JOUTUU AHTAANA AIKANA VOIMASI AHTAALLE! DANIELIN JA NUORUKAISTEN KOHTALOA EI RATKAISTU TULISESSA PÄTSISSÄ EIKÄ LEIJONAN LUOLASSA! VAAN JO PALJON AIKAISEMMIN! HE OLIVAT HARJOITTANEET ITSEÄÄN JUMALISUUTEEN JO PALJON ENNEN KOETUKSIA! HE ELIVÄT USKOSTA!! HE OLIVAT HENGESSÄ PALAVIA! HE EI OLLEET LAISKOJA HENGELLISESSÄ ELÄMÄSSÄÄN…TODENNÄKÖISESTI HUONOSTI OISI KÄYNYT JOS HE OLISIVAT VASTA TULISEN PÄTSIN TAIKKA JALOPEURAN LUOLAN SUULLA RUVENNEET USKOAAN HARJOITTAMAAN…JOS OLET OLLUT VELTTO,JOUTUU AHTAANA AIKANA VOIMASI AHTAALLE…SYDÄMENI ON PAAHTUNUT JA KUIVUNUT KUIN RUOHO,SILLÄ MINÄ UNHOTAN SYÖDÄ LEIPÄÄNI! MEIDÄN TULEE JUURTUA KRISTUKSEEN JOKA AIKA! EI AINOASTAAN SILLOIN KUN ON HÄTÄ! VAAN JOKA AIKA…MEILLÄ TULEE OLLA HENGELLISTÄ KURINALAISUUTTA! MITÄ HENGELLINEN KURINALAISUUS VAIKUTTI DANIELISSA JA NUORUKAISISSA?

DAN6:1-23

Daarejaves näki hyväksi asettaa valtakuntaansa sata kaksikymmentä satraappia, että heitä olisi kaikkialla valtakunnassa. 2. Ja heitä ylempänä oli kolme valtaherraa, joista Daniel oli yksi. Heille tuli satraappien tehdä tili, ettei kuningas kärsisi vahinkoa. 3. Mutta Daniel oli etevämpi muita valtaherroja sekä satraappeja, sillä hänessä oli erinomainen henki; ja kuningas aikoi asettaa hänet koko valtakunnan päämieheksi. 4. Silloin toiset valtaherrat sekä satraapit etsivät Danielia vastaan syytä valtakunnan hallinnossa. Mutta he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta, sillä hän oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä eikä rikkomusta löydetty. 5. Silloin nämä miehet sanoivat: ”Me emme löydä tuossa Danielissa mitään syytä – ellemme löydä sitä hänen jumalanpalveluksessaan”. 6. Senjälkeen nämä valtaherrat ja satraapit riensivät kiiruusti kuninkaan tykö ja sanoivat hänelle näin: ”Kuningas Daarejaves eläköön iankaikkisesti! 7. Kaikki kuninkaalliset valtaherrat, maaherrat, satraapit, hallitusmiehet ja käskynhaltijat ovat keskenänsä neuvotelleet, että olisi annettava kuninkaallinen julistus ja vahvistettava kielto, että kuka ikinä kolmenkymmenen päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, se heitettäköön jalopeurain luolaan. 8. Nyt, kuningas! Säädä kielto ja kirjoita kirjoitus, jota meedialaisten ja persialaisten peruuttamattoman lain mukaan ei voida muuttaa.” 9. Niin kuningas Daarejaves kirjoitti kirjoituksen ja kiellon. 10. Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin hän ennenkin oli tehnyt. 11. Silloin nuo miehet riensivät kiiruusti sinne ja tapasivat Danielin rukoilemasta ja avuksi huutamasta Jumalaansa. 12. Sitten he astuivat kuninkaan eteen ja muistuttivat kuninkaan kiellosta: ”Etkö ole kirjoittanut kieltoa, että kuka ikinä kolmenkymmenen päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, se heitettäköön jalopeurain luolaan?” Kuningas vastasi ja sanoi: ”Kielto on luja, meedialaisten ja persialaisten peruuttamattoman lain mukaan”. 13. Silloin he vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: ”Daniel, joka on juutalaisia pakkosiirtolaisia, ei välitä sinusta, kuningas, eikä kiellosta, jonka olet kirjoittanut, vaan kolmena hetkenä päivässä hän toimittaa rukouksensa”. 14. Mutta kun kuningas sen kuuli, tuli hän sangen murheelliseksi, ja hän mietti, miten voisi pelastaa Danielin; auringon laskuun asti hän vaivasi itseään vapauttaaksensa hänet. 15. Silloin ne miehet riensivät kiiruusti kuninkaan tykö ja sanoivat kuninkaalle: ”Tiedä, kuningas, meedialaisten ja persialaisten laki on, ettei mitään kuninkaan vahvistamaa kieltoa tai julistusta peruuteta”. 16. Silloin kuningas käski tuoda Danielin ja heittää hänet jalopeurain luolaan. Ja kuningas puhui Danielille ja sanoi: ”Sinun Jumalasi, jota sinä lakkaamatta palvelet, pelastakoon sinut”. Sitten tuotiin kivi ja pantiin luolan suulle, 17. ja kuningas sinetöi sen omallaan ja ylimystensä sineteillä, ettei Danielin asiassa muutosta tapahtuisi. 18. Sitten kuningas meni palatsiinsa ja vietti yönsä paastoten eikä sallinut tuoda eteensä naisia, ja hänen unensa pakeni häneltä. 19. Aamun sarastaessa kuningas sitten nousi ja meni kiiruusti jalopeurain luolalle. 20. Ja lähestyessään luolaa hän huusi Danielille murheellisella äänellä, ja kuningas lausui ja sanoi Danielille: ”Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut jalopeuroilta?” 21. Silloin Daniel vastasi kuninkaalle: ”Kuningas eläköön iankaikkisesti! 22. Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan, kuningas, rikosta tehnyt.” 23. Silloin kuningas ihastui suuresti ja käski ottaa Danielin ylös luolasta. Ja kun Daniel oli otettu ylös luolasta, ei hänessä havaittu mitään vammaa; sillä hän oli turvannut Jumalaansa.

DANIEL HARJOITTI USKOANSA KIELLOSTA HUOLIMATTA! HÄN RUKOILI! JA SIITÄ HYVÄSTÄ HÄNET HEITETTIIN JALOPEURAIN LUOLAAN! DANIEL OLI ROHKEA! SANA SANOO:

2TIM1:1-7

Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.

APT4:13

Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.

DANIEL OLI HARJOITTANUT USKOANSA…HÄN LUKI KIRJOITUKSIA,RUKOILI,PAASTOSI JNE…SIIS HÄNELLÄ OLI HENGELLISTÄ KURINALAISUUTTA…HÄN TURVASI HERRAAN ALATI EIKÄ AINOASTAAN PAHANA PÄIVÄNÄ…MUUT IHMISET NÄKIVÄT PIETARIN JA JOHANNEKSEN ROHKEUDEN! JA HE TUNSIVAT HEIDÄT NIIKSI,JOTKA OLIVAT OLLEET JEESUKSEN KANSSA! DANIELKIN OLI OLLUT JEESUKSEN KANSSA! NUORUKAISETKIN OLIVAT OLLEET JEESUKSEN KANSSA! HE OLIVAT HENGELLISESTI KURINALAISIA…HE HARJOITTIVAT USKOAAN JO ENNEN KUIN PAHAT PÄIVÄT YLLÄTTIVÄT…SE VAIKUTTI HEISSÄ PYHÄN HENGEN ROHKEUTTA JA PELOTTOMUUTTA!

DAN3LUKU

Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan, jonka korkeus oli kuusikymmentä kyynärää ja leveys kuusi kyynärää, ja pystytti sen Duuran lakeudelle Baabelin maakuntaan. 2. Ja kuningas Nebukadnessar lähetti kokoamaan satraapit, maaherrat, käskynhaltijat, neuvonantajat, aarteiden hoitajat, lainoppineet, tuomarit ja kaikki muut maakuntain virkamiehet, että he tulisivat sen kuvapatsaan vihkiäisiin, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt. 3. Silloin kokoontuivat satraapit, maaherrat, käskynhaltijat, neuvonantajat, aarteiden hoitajat, lainoppineet, tuomarit ja kaikki muut maakuntain virkamiehet sen kuvapatsaan vihkiäisiin, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt, ja he asettuivat sen kuvapatsaan eteen, jonka Nebukadnessar oli pystyttänyt. 4. Ja kuuluttaja huusi voimallisesti: ”Teille, kansat, sukukunnat ja kielet, julistetaan: 5. heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. 6. Mutta joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin.” 7. Sentähden, heti kun kaikki kansat kuulivat torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, lankesivat kaikki kansat, sukukunnat ja kielet maahan ja kumartaen rukoilivat kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt. 8. Silloin astui heti kaldealaisia miehiä esiin syyttämään juutalaisia. 9. He lausuivat ja sanoivat kuningas Nebukadnessarille: ”Kuningas eläköön iankaikkisesti! 10. Sinä, kuningas, olet antanut käskyn, että jokainen, joka kuulee torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkoon maahan ja kumartaen rukoilkoon kultaista kuvapatsasta, 11. ja että joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään tuliseen pätsiin. 12. On juutalaisia miehiä, joiden hoitoon sinä olet antanut Baabelin maakunnan hallinnon, Sadrak, Meesak ja Abednego: nämä miehet eivät välitä sinun käskystäsi, kuningas; he eivät palvele sinun jumaliasi eivätkä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt.” 13. Silloin Nebukadnessar vihan vimmassa käski tuoda Sadrakin, Meesakin ja Abednegon. Kun nämä miehet oli tuotu kuninkaan eteen, 14. lausui Nebukadnessar ja sanoi heille: ”Aivanko tahallanne te, Sadrak, Meesak ja Abednego, ette tahdo palvella minun jumalaani ettekä kumartaen rukoilla kultaista kuvapatsasta, jonka minä olen pystyttänyt? 15. Nyt, jos te siinä silmänräpäyksessä, kun kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, olette valmiit lankeamaan maahan ja kumartaen rukoilemaan kuvapatsasta, jonka minä olen teettänyt, niin hyvä! Mutta ellette kumarra, niin teidät heti paikalla heitetään tuliseen pätsiin; ja kuka on se jumala, joka pelastaa teidät minun kädestäni?” 16. Sadrak, Meesak ja Abednego vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: ”Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan. 17. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. 18. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt.” 19. Silloin Nebukadnessar tuli kiukkua täyteen Sadrakia, Meesakia ja Abednegoa kohtaan ja hänen hahmonsa muuttui. Ja hän käski ja sanoi, että pätsi oli kuumennettava seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. 20. Ja hän käski sotajoukkonsa väkevimpien miesten sitoa Sadrakin, Meesakin ja Abednegon ja heittää heidät tuliseen pätsiin. 21. Silloin nämä sidottiin vaippoineen, takkeineen, päähineineen ja muine vaatteineen ja heitettiin tuliseen pätsiin. 22. Koska nyt kuninkaan sana oli niin ankara ja pätsi niin kovin kuumennettu, tappoi tulen liekki ne miehet, jotka veivät ylös Sadrakin, Meesakin ja Abednegon. 23. Mutta nämä kolme miestä, Sadrak, Meesak ja Abednego, suistuivat sidottuina tuliseen pätsiin. 24. Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiiruusti ylös ja lausui hallitusmiehilleen sanoen: ”Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen?” He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: ”Totisesti, kuningas!” 25. Hän vastasi ja sanoi: ”Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin jumalan poika”. 26. Silloin Nebukadnessar meni tulisen pätsin aukolle, lausui ja sanoi: ”Sadrak, Meesak ja Abednego, te korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne”. Sadrak, Meesak ja Abednego astuivat silloin ulos tulesta. 27. Satraapit, maaherrat, käskynhaltijat ja kuninkaan hallitusmiehet kokoontuivat ja näkivät, ettei tuli ollut voinut mitään näiden miesten ruumiille, etteivät heidän päänsä hiukset olleet kärventyneet eivätkä heidän vaatteensa vioittuneet; eikä heissä tuntunut tulen käryä. 28. Silloin Nebukadnessar lausui ja sanoi: ”Kiitetty olkoon Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka häneen turvasivat eivätkä totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alttiiksi, ennemmin kuin palvelivat kumartaen rukoilivat muuta jumalaa kuin omaa Jumalaansa. 29. Ja minä annan käskyn, että jokainen, olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa ja kieltä tahansa, joka puhuu pilkaten Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumalasta, hakattakoon kappaleiksi, ja hänen talonsa tehtäköön soraläjäksi; sillä ei ole muuta jumalaa, joka niin voi pelastaa kuin tämä.” 30. Sitten kuningas asetti Sadrakin, Meesakin ja Abednegon suureen valtaan Baabelin maakunnassa. 31. ”Kuningas Nebukadnessar kaikille kansoille, kansakunnille ja kielille, jotka asuvat kaiken maan päällä: suuri olkoon teidän rauhanne! 32. Minä olen nähnyt hyväksi ilmoittaa ne tunnusteot ja ihmeet, jotka korkein Jumala on minulle tehnyt. 33. Kuinka suuret ovat hänen tunnustekonsa ja kuinka voimalliset hänen ihmeensä! Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta ja hänen valtansa pysyy suvusta sukuun.”

JUUTALAISET NUORUKAISET OLIVAT ROHKEITA! HE OLIVAT VAELTANEET ELÄMÄNSÄ HERRAN SEURASSA! HERRA OLI HEIDÄN KANSSAAN TULISESSA PÄTSISSÄ! HEILLÄ OLI OIKEA USKON ASENNE: VAIKKA EI PELASTAISIKAAN,NIIN TIEDÄ SE,KUNINGAS,ETTÄ ME EMME PALVELE SINUN JUMALIASI EMMEKÄ KUMARTAEN RUKOILE KULTAISTA KUVAPATSASTA,JONKA SINÄ OLET PYSTYTTÄNYT! HALLELUJA! NÄILLÄ NUORUKAISILLA OLI USKON HENKI!HERRAN PELON HENKI,ROHKEUDEN HENKI! HE PELKÄSIVÄT ENEMMÄN ELÄVÄÄ JUMALAA KUIN KUNINGASTA! HE OLIVAT JO ENNEN KOETUKSEN HETKIÄ JUURTUNEET KRISTUKSEEN JA HÄNEN SANAANSA…HEILLÄ OLI PYHÄN HENGEN VOIMA…HEILLÄ OLI HENGELLISTÄ KURINALAISUUTTA…MEKIN SAADAAN KÄYTTÄÄ JOKAINEN LIIKENEVÄ HETKI RUKOILLAKSEMME,LUKEAKSEMME SANAA JNE..ME SAADAAN JOKA HETKI JUURTUA KRISTUKSEEN ENNEN KUIN AHTAAT AJAT KOITTAVAT…

PS62:8

Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.

SAARN12:1-7

Ja muista Luojaasi nuoruudessasi, ennenkuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova: 2. ”Nämä eivät minua miellytä”; ennenkuin pimenee aurinko, päivänvalo, kuu ja tähdet, ja pilvet palajavat sateen jälkeenkin – 3. jolloin huoneen vartijat vapisevat ja voiman miehet käyvät koukkuisiksi ja jauhajanaiset ovat joutilaina, kun ovat menneet vähiin, ja akkunoista-kurkistelijat jäävät pimeään, 4. ja kadulle vievät ovet sulkeutuvat ja myllyn ääni heikkenee ja noustaan linnun lauluun ja kaikki laulun tyttäret hiljentyvät; 5. myös peljätään mäkiä, ja tiellä on kauhuja, ja mantelipuu kukkii, ja heinäsirkka kulkee kankeasti, ja kapriisinnuppu on tehoton; sillä ihminen menee iankaikkiseen majaansa, ja valittajat kiertelevät kaduilla – 6. ennenkuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy ja vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä särkyneenä putoaa kaivoon. 7. Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.

KOL2:6-7

Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, 7. juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.

ETTÄ MUISTETAAN MITEN SUURI ETUOIKEUS MEILLÄ ON RUKOILLA JA LUKEA RAAMATTUA JA HARJOITTAA USKOAMME MONIN ERI TAVOIN! SE ON SUURI ETUOIKEUS! ELÄMÄN OLOSUHTEETKAAN EIVÄT VOI ESTÄÄ MEITÄ HARJOITTAMASTA USKOAMME! DANIEL JA NUORUKAISET OLIVAT PAKKOSIIRTOLAISUUDESSA JA SILTI HE LUKIVAT KIRJOITUKSIA JA RUKOILIVAT JA PAASTOSIVAT JA ELIVÄT HERRALLE! ELÄMÄN OLOSUHTEET EIVÄT VAIKUTTANEET HEIDÄN JUMALA SUHTEESEENSA! HEILLÄ OLI HENGELLISTÄ KURINALAISUUTTA! HE OLIVAT JUURTUNEET KRISTUKSEEN JO HYVISSÄ AJOIN ENNEN PAHOJA KOETUKSEN PÄIVIÄ! ME MYÖS SAADAAN JUURTUA KRISTUKSEEN JOKA AIKA! KÄYTETÄÄN AIKA HYÖDYLLISESTI HYVÄKSI! HERRAN JEESUKSEN AVULLA!AAMEN!